فعاليت‌هاي علمي

علم و تحقيق بخش عمده‌اي از زندگي دكتر داريوش صفوت را تشكيل مي‌داد. فعاليت‌هاي علمي او علاوه بر تدريس و تحقيق دانشگاهي، عمدتا در زمينه موسيقي، فلسفه، هنر، عرفان و روانشناسي بود. اين تحقيق و نگرش علمي كه در تمام طول عمر مفيدش ادامه داشت، منشا و مبدا اثارش گرديد از آثار او مي‌توان به
كتب
مقالات و يادداشت‌ها
راهنمايي و مشاوره در پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي
سخنراني‌ها
اشاره كرد. از سال 1376 و پس از پنجاه سال و اندي كار اداري و دانشگاهي كه بازنشسته شد، فرصت يافت تا يادداشت‌ها و فيش‌هاي تهيه شده در اين سالها را بازنگري و مرتب كند، آنگاه به خواهش دوستان بخشي از اين تحقيقات را از آذر 1384تا اسفند 1388 به مدت حدود پنج سال در قالب سمينارهايي ارائه داد. بخش علمي اين سمينارها حدود 260 ساعت است كه به صورت فيلم باقي مانده است.

Navigation

Social Media