مقالات

زياد دور از انتظار نيست كه بيش از پنجاه سال تحقيق در حوزه‌ي فلسفه و هنر، به‌خصوص موسيقي، ده‌ها مقاله به همراه داشته باشد. تعدادي از اين مقالات به صورت سخنراني ارائه شده و تعدادي نيز به صورت مقاله منتشر شده، يا در دست انتشار است. نمونه‌اي از اين مقالات كه در ليست زير مشاهده نمي‌شود، در هشت گفتار فلسفي درباره‌ي موسيقي منتشر شده و تعدادي نيز در دست انتشار است.
مقالات:
 •  ترجمه و تأليف 3 فصل از كتاب «پژوهش‌هاي شگفت‌انگيز فراروانشناسي در شوروي»
 •  تذكار درباره‌ي تهيه و تدوين واژگان موسيقي (تصحيح و برگردانده 12/05/88)
 •  درباره‌ي موسيقي عرفاني (تصحيح و برگردانده 06/05/88)
 •  نام‌گذاري فارسي اصوات موسيقي (تصحيح و برگردانده 12/05/88)
 •  فلسفه‌ي موسيقي ايران و مسئله‌ي نوآوري در آن (سخنراني در دانشكده‌ي هنرهاي زيبا)
 •  نوآوري در موسيقي ملي ايران
 •  32 پرسش و پاسخ درباره‌ي فلسفه‌ي موسيقي ايران (مصاحبه‌ي خانم يگانه مطلبي مربوط به مقاله‌ي شماره 5)
 •  نكته‌اي ناگفته درباره‌ي موسيقي عرفاني ايران (سخنراني در تالار وحدت)
 •  هويت فرهنگي (سخنراني در دانشگاه علوم پزشكي ايران، جلسه‌ي اول 29/01/70)
 •  گريزي از موسيقي به معنا (سخنراني در دانشگاه علوم پزشكي ايران، جلسه‌ي دوم 30/01/70)
 •  حقيقت و مجاز در موسيقي (سخنراني در تالار انديشه)
 •  پيدايش و گسترش موسيقي در ايران (سخنراني در دانشگاه فارابي 16/08/1355)
 •  گوشه‌هايي از تاريخ موسيقي ايران (سخنراني در انجمن گوته 1354)
 •  چگونه بايد موسيقي ايراني را شنيد؟ (سخنراني در انجمن گوته)
 •  درباره‌ي فلسفه موسيقي (سخنراني در تالار درويش، مركز حفظ و اشاعه‌ي موسيقي ايراني)
 •  عنصر «حال» در موسيقي (سخنراني در تالار وحدت)
 •  تقسيم‌بندي موسيقي ايراني قبل از اسلام و در دوران اسلامي (سخنراني در انجمن فرهنگ ايران باستان)
 •  هنر و انديشه
 •  مقدمه‌اي بر فلسفه‌ي موسيقي
 •  تربيت ذهن در موسيقي
 •  موسيقي عرفاني
 •  معماي تكرار در موسيقي
 •  موسيقي ايراني، يكي از ويژگي‌هاي ملي ايران (منتشرشده در كيهان)
 •  موسيقي و انسان (سخنراني در دانشگاه هنر)
 •  زيبايي‌شناسي در هنر
 •  هندسه‌ي الهي در هنر
 •  آكوستيك تالار (ترجمه از رساله‌ي پروفسور اميل لپ)
 •  درباره‌ي اندازه‌گيري فواصل موسيقي (ترجمه از رساله‌ي پروفسور تران وان‌كه)
 •  تحقيق در فواصل موسيقي ايراني و روش عملي فواصل اين موسيقي
 •  تحقيق درباره‌ي سبك و شيوه در موسيقي ايران
 •  عنصر حال از نظر تئوري انفورماسيون (منتشرشده در جشن هنر شيراز)
 •  درباره‌ي تئوري انفورماسيون (ترجمه از رساله‌ي پروفسور اميل لپ)
 •  نوآوري در موسيقي ايران (سخنراني در دانشكده هنرهاي زيبا)
 •  بزرگداشت استاد امير جاهد (منتشرشده در مجله‌ي تماشا 24/02/1356)
 •  جايگاه موسيقي سنتي در زندگي امروز
 •  اصول زندگي هر هنرمند
 •  تأثير موسيقي بر نوازنده
 •  هفت بوته‌ي آزمايش موسيقي ايران
 •  درباره‌ي الهام
 •  توضيحاتي درباره‌ي دستگاه ماهور
 •  درباره‌ي رديف موسيقي ايران
 •  درباره‌ي عرفان
 •  رابطه‌ي موسيقي ايراني و تعزيه
 •  معنويت در موسيقي (سيدني استراليا)
 •  پاسخ به ايرادات گرفته شده به موسيقي ايراني (سيدني استراليا)
 •  قاعده‌ی پرده‌بندی موسیقی ایرانی
 • گفتاري درباره‌ي فلسفه‌ي موسيقي ايراني (سخنراني در انجمن فلسفه‌ي ايران)
يادداشت‌ها:
 •  گوشه‌های موسیقی ایرانی در ردیف قدما
 •  دستگاه شور در رديف قدما
 •  قاعده‌ي فواصل در موسيقي ايراني
 •  درباره‌ي قواعد جاذبه‌ي نُتها
 •  موسيقي‌دانان ايران قبل از اسلام
درسنامه‌ها:
 •  آكوستيك موسيقي
 •  شناسايي موسيقي ايراني
 •  فلسفه‌ي موسيقي
 

Navigation

Social Media